Mono Lake Baby Tufas at Twilight

Mono Lake Baby Tufas at Twilight