Mono Lake South Tufas in Winter

Mono Lake South Tufas in Winter